innerbanner

ارتوپدی

تجهیزات ارتوپدی در موارد بسیاری مانند درمان شکستگی ها و جراحی های ترمیمی کاربرد دارند. در شکستگی های استخوان از تجهیزات تثبیت کننده داخلی، خارجی و یا داخل کانال استخوانی به منظور ثابت کردن و تنظیم جایگاه استخوان در طول دوره درمان استفاده می شود. این تجهیزات باید استحکام و ایمنی کافی را به منظور فراهم کردن قابلیت حرکت برای بیمار و بخش آسیب دیده، داشته باشند شرکتهای بین المللی Wright Medical و Tornier تامین کننده بخشی از این تجهیزات در ایران و دنیا میباشند.